II liga seniorów / Jastrzębia Góra 2-10.09.2023

Licznik odwiedzin

11611422
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie dni
1657
2137
4857
11586195
65621
78214
11611422
Your IP: 3.215.16.238
Server Time: 2024-05-28 20:22:02

Wsparcie

Szkolenie

Zadania publiczne realizowane przez klub

Artykuły

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia UKS TSz Zieloni Zielonka

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy pod nazwą TOWARZYSTWO SZACHOWE ZIELONI ZIELONKA zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i Ustawą o Kulturze Fizycznej z dn.18 stycznia 1996r.(Dz.U. z 2001 r. Nr 81 poz 889 z późniejszymi zmianami i posiada osobowość prawną.

§3.. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar poza jej zagranicami , zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. § 6. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

Rozdział II

Misja, cele i sposoby działania

 

§7. Misją Stowarzyszenie jest dbanie o rozwój życia szachowego na terenie na terenie powiatu wołomińskiego oraz poszczególnych miast i gmin wchodzących w jego skład poprzez pozyskiwanie życzliwości społeczeństwa dla szachów, rozwijanie zamiłowania do szachów wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu szachów wyczynowych, a także patriotyczne, społeczne i obywatelskie wychowanie dzieci i młodzieży przez sport.

§8. Stowarzyszenie skupia sympatyków i miłośników gry szachowej. Celem Stowarzyszenia jest:

1. rozwój i popularyzacja sportu szachowego,

2. rozwijanie zamiłowanie do szachów, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

3. wyszukiwanie dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach szachowych i pomoc w stworzeniu im

warunków do pełnego rozkwitu wrodzonych uzdolnień szachowych,

§9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie masowych imprez szachowych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży,

2. aktywne uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu

terytorialnego i poza nim,

3. prowadzenie różnych form szachowego szkolenia sportowego,

4. prowadzenie działalności informacyjnej o pracy Stowarzyszenia,

5. współpracę z innymi klubami szachowymi,

6. współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,

7. prowadzenie działalności gospodarczej.

§10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§11.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 13. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która, zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14. 1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,

c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia

4) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

§ 15. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §14 ust. 1 pkt.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt.

4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 17. 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna

§18. 1. Kadencja Władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniem Zarządu:

 a) w formie pisemnej;

 b) przy wykorzystaniu środków technicznych, umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w tym bezpośrednie (np. telefon, wideokonferencja, komunikatory internetowe, itp.) lub pośrednie (np. poczta elektroniczna, faks, itp.).

§ 19. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 20. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie honorowi z głosem stanowiącym,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 21. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu,

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, Prezesa Stowarzyszenia, Zarząd,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) podejmowanie uchwał innych sprawach uznanych za konieczne

9) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i ustępujące władze Stowarzyszenia

§ 23. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24. 1. Zarząd jest władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3-6 członków, w tym ( Prezes, vice Prezes i vice Prezes Skarbnik )

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes Stowarzyszenia lub  każdy członek Zarządu Stowarzyszenia jednoosobowo.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 razy w roku.(niż raz w roku)

§ 25. 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) ustalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

6) rozstrzyganie sporów w obrębie Klubu,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

§26. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 27. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowych i rocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

2) składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zebraniu Członków, oraz stawianie

wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządów,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem lub istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu

4) Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 28. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

4) dotacje

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 4 miesięcy od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

§ 30. 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, oraz udzielenia pełnomocnictwa wymagane są podpisy Prezesa Stowarzyszenia lub  każdego członka Zarządu Stowarzyszenia jednoosobowo.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 31. 1, Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia i 989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

   zaprzyjaźnione firmy

JS Facebook Likebox Slider

SZACHY W SZKOŁACH

SZKOLENIE

SZACHY W SZKOŁACH

przedszkolaki grają w szachy

szachy w szkole

jak zostać arcymistrzem

szachy popudzają wyobraźnie i aktywność twórczą

rozwiązywanie zadań szachowych

szachy jako przedmiot obowiązkowy w szkole

 

 

TECHNIKA GRY / FIGURY

TECHNIKA GRY

FIGURY

debiuty

Król

strategia szachowa

wieża

gra środkowa

skoczek

końcówki szachowe

goniec

atak na króla

Hetman

atak i gra pozycyjna

pion

mat gońcem i skoczkiem